1. برنامه‌ریزی در مورد بازنگری تشکیلات کل دانشگاه پس از ابلاغ مراجع ذیصلاح دانشگاه با در نظر گرفتن ضوابط و سیاست های وزارتخانه متبوع
 2. مطالعه و بررسی مستمر تشکیلات تفصیلی دانشگاه با توجه به توسعه و گسترش فعالیت های واحدهای دانشگاه و به منظور بروز نگه داشتن مجموعه
 3. نظارت بر تخصیص پست، صدور احکام از لحاظ اجرای صحیح تشکیلات مصوب و رعایت مقررات استخدامی
 4. شرکت در جلسات هماهنگی با مسئولین واحدها در ارتباط با نیازهای تشکیلاتی آنها
 5. تهیه و تدوین تشکیلات مورد نیاز واحدهای تابعه
 6. بررسی پیشنهاد تبدیل، تغییر عنوان و ایجاد پست های سازمانی واحدهای تابعه از طریق بازدید، کاربینی و مذاکره با واحدهای مربوطه در زمینه امور تشکیلاتی
 7. بررسی و اعلام نظر در خصوص پست های پیشنهادی جهت انتقال و انتصاب کارکنان
 8. اقدام به تهیه تشکیلات واحدهای جدیدالتاسیس
 9. هماهنگی و همکاری با کارگزینی اداری و هیات علمی و استخدام بمنظور تهیه و استخراج پست های سازمانی جهت اخذ مجوز استخدام، نقل و انتقال و یا بکارگیری نیروهای مورد نیاز
 10. تهیه و تنظیم شرح وظایف پست های سازمانی کارکنان غیرآموزشی همراه با شناخت صحیح دقیق مشاغل از طریق مصاحبه با شاغلین پست های سازمانی و طرق دیگر و ابلاغ شرح وظایف مدون به واحدهای تابعه جهت اجرا
 11. همکاری در تهیه و تنظیم جداول آماری در زمینه های مختلف تشکیلاتی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
 12. نظارت و همکاری در ارائه گزارشات وپیشنهادات اصلاحی در زمینه بهبود طرح های تشکیلاتی، ارتقا کیفی پست های سازمانی
Template settings