1. مشارکت در تدوین و پایش برنامه عملیاتی اختصاصی و مشترک مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه.
 2.  پایش ماهیانه و مستمر اجرای برنامه های عملیاتی در سطح مدیریت.
 3.  تهیه برنامه های عملیاتی و اجرایی مدیریت.
 4.  برنامه ریزی و استقرار نظام پیشنهادات جهت بهره برداری از نظرات کارکنان، دانشجویان، اعضای هیات علمی و آحاد مردم در بهبود ارائه خدمات.
 5.  انجام وظیفه به عنوان دبیرخانه نظام پیشنهادات.
 6.  تهیه اولویت های تحقیقاتی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با مشارکت مدیریت های آن حوزه به طور سالیانه.
 7.  پیگیری و ارسال طرح های تحقیقاتی جهت داوری به کمیته تحقیقاتی حوزه معاونت توسعه و مدیریت دانشگاه.
 8.  ارسال طرح های تحقیقاتی تایید شده در کمیته تحقیقاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع به معاونت تحقیقات و فناوری.
 9.  مستند سازی و تعیین فرآیندها، شاخص ها و ابزارهای نظارتی در حوزه مربوطه.
 10.  برنامه ریزی و همکاری جهت تهیه مستندات شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد در سطح دانشگاه (جشنواره شهید رجایی)
 11.  آسیب شناسی سالانه جشنواره شهید رجایی در حوزه های مختلف.
 12.  آموزش به رابطین و کاربران مرتبط با سامانه های مستقر در گروه.
 13.  استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش در سطح دانشگاه.
 14.  فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه در خصوص مشارکت ثبت تجارب و دانش.
 15.  ثبت نام ارزیابان مدیریت دانش در سامانه فوق بر اساس حوزه های مختلف درخت دانش.
 16.  بررسی اولیه تجارب و دانش ثبت شده در سامانه و ارسال آن جهت داوری به ارزیابان مرتبط.
 17.  نظارت بر عملکرد ارزیابان مدیریت دانش در خصوص نحوه داوری و امتیاز دهی.
 18.  آموزش ارزشیابی به کارکنان مدیریت.
 19.  بررسی اولیه فرم های ارزشیابی کارکنان مدیریت.
 20.  پیگیری ثبت و انجام صحیت و تائید ارزشیابی سالانه کارکنان و ارسال به مدیریت منابع انسانی.
 21.  استقرار و اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره وری در بیمارستان های منتخب.
 22.  برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بهره وری برای اعضای کمیته های تخصصی در بیمارستان های منتخب.
 23.  تهیه گزارشات مستمر پیشرفت بهره وری بر اساس گانت چارت ارسالی توسط وزارت متبوع.
 24.  ارسال گزارشات دوره ای از پیشرفت برنامه چرخه مدیریت بهبود بهره وری به وزارت متبوع.
 25.  تهیه و تدوین پکیج های آموزشی جهت دوره های آموزشی کارکنان دانشگاه.
 26.  صدور ابلاغ جهت اعضا کمیته ها و کارگروه های تخصصی دانشگاه.
 27.  برگزاری کمیته ها و کارگروه های مرتبط با مدیریت.
 28.  استقرار برنامه حرفه ای گرایی، توسعه و تربیت مدیران در دانشگاه.
 29.  تهیه و ارسال فراخوان ثبت نام داوطلبان در پست های مدیریتی دانشگاه.
 30.  تشکیل کمیته های تخصصی مرتبط با پست های مدیریتی (طرح جانشین پروری).
 31.  تشکیل و هماهنگی در برگزاری جلسات ارزیابی منتخبین پست های مدیریتی در سطوح مختلف مدیریتی.
 32.  انجام مطالعه و بررسی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در زمینه بهبود و توسعه مدیریت.
 33.  هماهنگی با واحد های درون بخشی برای پیشبرد برنامه های مرتبط.
 34.  تهیه گزارش عملکرد به صورت دوره ای و ارسال به مسئولین مربوطه.
 35.  تهیه خبر از فعالیت های عملیاتی و اجرایی جهت درج در سایت تخصصی گروه.
 36.  انجام مکاتبات حوزه سیستم ها و روش ها با واحد های درون بخشی.
 37.  شرکت در جلسات هماهنگی با مسئولین واحدها در ارتباط با وظایف محوله.
 38.  مطالعه و بررسی قوانین، مقررات، بخشنامه ها و آئین نامه های اجرایی ذیربط.
 39.  ارائه راهنمایی و مشاوره به واحدهای ستادی و محیطی دانشگاه در خصوص اصلاح، بهسازی و ارتقا سیستم ها،فرآیندها و روش ها.
 40.  تعیین و پیشنهاد طرح های اجرایی در زمینه بهبود سیستم ها و روش های انجام کار و مشارکت در پیاده سازی آن.
 41.  نظارت و کنترل بر تهیه برنامه های عملیاتی و اجرایی مدیریت.
 42.  تعیین اولویت اصلاح روش ها، رویه ها و فرایندهای انجام کار در واحدها با هماهنگی و همکاری صاحبان فرایند.
 43.  به روز نمودن بانک اطلاعاتی مرتبط با حوزه گروه سیستم ها و روش ها.
Template settings