آشنایی با مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد

این مدیریت کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه را از طریق برنامه ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت‌ها و برنامه استراتژیکی دانشگاه به منظور توزیع عادلانه منابع مالی انجام می‌دهد.


اهداف و راهبردهای مدیریت:
۱ – استفاده بهینه از منابع مالی
۲ – تامین، توزیع عادلانه نظارت بر منابع مالی دانشگاه
۳ – بکارگیری پژوهش‌های کاربردی مالی برای تخصیص عادلانه منابع
۴  هدایت، نظارت و راهبردی طرح‌های عمرانی
۵ – جذب منابع مالی و سرمایه‌ای
 
مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

شناخت سیاست‌ها کلی و خط مشی های اساسی کشور ، مطالعه قوانین، ضوابط اجرایی و دستورالعمل ها و بخشنامه های بودجه ای و ارائه پیشنهادات جهت تصمیم گیری .

عضویت در کارگروه توزیع درآمد بیمارستانها و کمیته طرح تحول نظام سلامت و کمیته تخصیص دانشگاه .

نظارت و تایید بودجه پیشنهادی ،بودجه اصلاحی و بودجه تفصیلی دانشگاه جهت ارائه به وزارت متبوع و هیئت امناء دانشگاه .

نظارت وتائید موافقتنامه ‌های هزینه ای و طرح های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی .

 تایید و مبادله موافقتنامه های داخلی با واحدهای تابعه دانشگاه .

نظارت بر تخصیص اعتبار و توزیع عادلانه منابع مالی به واحدهای تابعه با توجه به عملکرد و نیاز واحدها براساس شاخص های مربوطه.

نظارت بر پیگیری دریافت به موقع اعتبارات و ابلاغ تخصیص به واحدها بر حسب شاخص های مربوطه ونظارت بر اجرای بودجه

تهیه شاخص های بودجه ای و هزینه ای واحدهای تابعه و ارائه گزارش به مقامات ارشد دانشگاه .

تهیه انواع گزارش های لازم اعتباری و بودجه ای و هزینه ای و عملکرد واحدها و سازمانهای بیمه گر به مقامات ارشد دانشگاه.

تجزیه و تحلیل اعتبارات طرح تحول سلامت و کنترل نظارت آن حسب دستورالعمل های مربوطه .

تهیه و تنظیم ضوابط اجرایی بودجه و انضباط  مالی و ابلاغ آن به واحدهای تابعه .

برگزاری جلسات کارشناسی جهت تهیه و تدوین بودجه سالیانه براساس سیاست های کلی دانشگاه .

شرکت در جلسات و سمینارهای مرتبط با بودجه .

اظهار نظر درخصوص امکان و یا عدم امکان جذب نیروی انسانی جدید از نظر تامین منابع مالی مورد نیاز .

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 
 
فعالیت‌ها در حوزه مدیریت

انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.

برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت‌های دانشگاه.

بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای با وزارت متبوع.

بررسی و مبادله موافقت نامه‌های مربوط به فعالیت‌های عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

برگذاری کمیته‌ها تخصیص دانشگاه و پیگیری امور مربوطه.

تهیه و تنظیم گزارش ادواری امور بودجه دانشگاه.

نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها.

تصمیم گیری‌های که دارای بار مالی و بودجه‌ای هستند در قالب کمیته‌های تخصیص بصورت هفتگی

انجام بررسی‌های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه.

انجام طرح‌های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه‌های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها.

تهیه و تدوین و پایش برنامه استراتژیک و برنامه های عملیاتی دانشگاه.

Template settings