شرح وظایف :

  • تنظیم و جمع آوری مستندات و مدارک مناقصات شامل کلیه موافقتنامه ها، مشخصات فنی، نقشه ها و بخشنامه ها و ...
  • تهیه پیش نویس قرارداد و انجام مکاتبات لازم با پیمانکاران و مدیریت های داخلی دانشگاه
  • بررسی و رسیدگی نهایی صورتحساب های حق الزحمه مشاوران (طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی )
  • بررسی و رسیدگی نهایی به صورت وضعیت ها و تعدیل های موقت و قطعی ارسالی از سوی دستگاه نظارت
  • رسیدگی به ادعاهای پیمانکاران در زمینه دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی
  • رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران
  • تهیه برآورد مربوط به اجرای عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی بر اساس بخشنامه های موجود
  • سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق

 

نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره داخلی
کنعان عتیقه چی سرپرست گروه پیمان و رسیدگی 2434
امیراشکان نجاری کارشناس پیمان و رسیدگی 2434
مانی امیر خانی کارشناس پیمان و رسیدگی 2434
Template settings