شرح وظایف :

  • طراحی فضاهای درمانی ، آموزشی ، پژوهشی و... مورد درخواست واحدهای تابعه دانشگاه ( اعم از احداثی یا تعمیراتی )
  • برگزاری جلسات و هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه و دفتر منابع فیزیکی وزارت متبوع و سایر سازمانهای ذیربط.
  • بررسی مطالعات طرح و نقشه های فاز یک و دو معماری تهیه شده توسط مهندسین مشاور بر اساس استانداردهای سازمان برنامه ریزی و وزارت بهداشت و سایر ظوابط مربوطه
  • بررسی نقشه های ارسالی مربوط به مراکز خصوصی ( جراحی محدود ، درمانگاه ها و بیمارستان های خصوصی )
  • انجام بازدیدهای لازم از فضاهای مورد نظر جهت توسعه ، بازسازی و ...
  • سایر امور مربوطه برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق .
  • تهیه مشخصات فنی مورد نظر ابنیه، برق و مکانیک مطابق با طرح تهیه شده و استانداردهای مربوطه.
  •   بررسی ، مطالعه و تطبیق مشخصات فنی مصالح و تجهیزات با شرایط فنی مورد نظر طرح

 

 

نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره داخلی
طوبا آجرلو رئیس گروه طراحی 2433
ایلنازبنی آدم کارشناس معماری 2433
معصومه نراقی کارشناس سازه 2466
یاشین حسن زاده کارشناس  برق 2467
ارمغان محمدیان کارشناس مکانیک 2467
 نگاه صدقی کارشناس معماری 2466
نگار رضایی اقباش کارشناس معماری 2433
پیمان شاه حسینی کارشناس معماری 2437
علی قدیمی آسیابر کارشناس ارشد معماری 2480
Template settings