کمیته اجرایی مهندسی مشاغل

لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مرداد ماه 1401

لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل خرداد ماه ۱۴۰۱
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل فروردین ماه ۱۴۰۱
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل اسفند ماه ۱۴۰۰
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل بهمن ماه ۱۴۰۰
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دی ماه ۱۴۰۰
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل آذر ماه ۱۴۰۰
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل آبان ماه ۱۴۰۰
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مهر ماه ۱۴۰۰
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل شهریور ماه ۱۴۰۰
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مرداد ماه ۱۴۰۰
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل تیر ماه ۱۴۰۰
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل خرداد ماه ۱۴۰۰
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل بهمن و اسفند ماه ۹۹
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۹۹/۰۶/۲۵
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۹۹/۰۴/۲۳
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۹۹/۰۴/۰۸
لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل تیر ماه ۹۹
لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل خرداد ماه
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۹۹/۰۲/۰۷
لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل اردیبهشت ماه ۹۹
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۹۸/۱۲/۲۱
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۹۸/۱۲/۰۴
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادی در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۴
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۸/۲۹
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل شبکه بهداشت و درمان ملارد ۹۸/۰۹/۱۸
لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دی ماه ۹۸

لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۹۸/۰۹/۱۳
لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل آبان ماه ۹۸
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۹۸/۰۷/۳۰
لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مهر ماه ۹۸
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۹۸/۰۶/۳۱
لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل شهریور ماه ۹۸
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۹۸/۰۵/۲۷
لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مرداد ماه ۹۸
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۹۸/۰۴/۰۵
لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل خرداد ماه ۹۸
لیست موارد تایید شده کمیته های اجرایی مهندسی مشاغل مورخ ۹۸/۰۲/۰۹
موارد آماده طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل دی ماه

 
کمیته فرعی مهندسی مشاغل 

برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم مورخ 1401/06/08

برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان شهید سردار سلیمانی قدس مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل شبکه بهداشت و درمان ملارد مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان شهید سردار سلیمانی قدس مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز بهداشت شمال غرب تهران مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل شبکه بهداشت و درمان شهریار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان فیروزآبادی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل شبکه بهداشت و درمان ملارد مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی نژاد مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل شبکه بهداشت و درمان قدس تهران مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز بهداشت غرب تهران مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۰
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان شهدای هفتم تیر مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز بهداشت شمال غرب تهران مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل شبکه بهداشت و درمان رباط کریم مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل شبکه بهداشت و درمان بهارستان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان شهید فهمیده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل شبکه بهداشت و درمان شهریار مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل دانشکده پزشکی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل شبکه بهداشت و درمان ملارد مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان شهدای یافت آباد مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز بهداشت شمال غرب تهران در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۹
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان لولاگر ۹۸/۰۹/۱۳
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار ۹۸/۷/۳۰
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری-۹۸/۷/۱
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل شبکه بهداشت و درمان رباط کریم-۹۸/۷/۱۴
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیائیان– ۹۸/۷/۹
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران-۹۸/۷/۳
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل شبکه بهداشت و درمان بهارستان– ۹۸/۶/۲۶
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان شهدای یافت آباد در تاریخ ۹۸/۶/۵
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل دانشکده پزشکی-۹۸/۶/۳
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل بیمارستان شهید فهمیده-۹۸/۰۶/۰۳
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر-۹۸/۵/۱۵
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادی در تاریخ ۹۸/۴/۲۵برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل شبکه بهداشت و درمان شهریار– ۹۸/۴/۱۸
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مجتمع آموزشی،پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)– ۹۸/۰۴/۰۲
۳۰کمیته فرعی مهندسی مشاغل در واحد های تابعه دانشگاه در سال ۱۳۹۷ برگزار گردیده است
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی نژاد در تاریخ ۹۸/۲/۳۰
برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی نژاد در تاریخ ۹۸/۲/۰۳
Template settings