1. کارگروه نظام پیشنهادات
  2. دبیرخانه نظام پیشنهادات
  3. کمیته های تخصصی نظام پیشنهادات
  4. شورای راهبری توسعه مدیریت
  5. کمیته ساختار و فناوری مدیریتی
  6. کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی
  7. کمیته سرمایه انسانی
  8. کمیته ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
  9. کمیته مدیریت عملکرد
  10. کارگروه اجرایی مدیریت دانش
  11. دبیرخانه کارگروه اجرایی مدیریت دانش
Template settings