این گروه کارشناسی وظیفه تصمیم گیری در امور مرتبط با تغییر عنوان و انتصاب، ارتقاء طبقه و رتبه شغلی و اعمال مدرک تحصیلی، احتساب سوابق بخش غیر دولتی و دولتی به عنوان تجربه و سابقه خدمت دولتی، بررسی شرایط احراز پست های پیشنهادی مسئولین یا پست های درخواستی توسط کارکنان و اعمال سایر قوانین و مقررات مربوطه در خصوص کلیه کارکنان دانشگاه و واحدهای تابعه و همچنین وظیفه ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات مرتبط با مهندسی مشاغل در بخش های مختلف دانشگاه را بر عهده دارد.  

Template settings