این گروه با اهداف بهبود و توسعه مدیریت و انطباق نقش ها و توانمندی ها با قابلیت های مدیریتی و اداری به انجام مطالعه و بررسی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در زمینه بهبود و توسعه مدیریت، ایجاد انسجام در اجرا، نظارت و پیگیری امور مربوط به نوسازی اداری، عملیاتی شدن سیاست ها، برنامه ها و طرح های تحول در مدیریت می پردازد و ایجاد و افزایش ظرفیت ذهنی و مهارت ادراکی در قابلیت تطابق و تغییر محیط سازمان در دانشگاه را به عهده دارد.

Template settings