ردیف نام ونام خانوادگی  سمت  داخلی   
1 آقای محمد رضا کارستانی  مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد 2412 شرح وظایف  
2 خانم فرزانه رحمانی  معاون مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد 2413 شرح وظایف  
3 آقای علی حسین ولی پور امیر  معاون مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد 2450 شرح وظایف  
4 خانم اکرم عربی  رئیس گروه بودجه ریزی عملیاتی  2477 شرح وظایف  
5 خانم لادن نجار اسکنه رئیس گروه نظارت و پایش عملکرد  2417  شرح وظایف  
6 آقای محمد شریف  رئیس گروه درآمدهای اختصاصی وسایرمنابع 2443 شرح وظایف  
7 خانم سارا محبوبی  کارشناس گروه بودجه ریزی عملیاتی آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی 2423 شرح وظایف
8 خانم ستاره مختابادی  کارشناس گروه بودجه ریزی عملیاتی بهداشت ودرمان  2451 شرح وظایف   
9 خانم سمیه رضایی  کارشناس گروه بودجه ریزی عملیاتی بهداشت ودرمان  2445 شرح وظایف  
10 آقای فرید شهبازی  کارشناس امور بیمارستان ها 2488 شرح وظایف  
11 آقای علی بیگی نصیری  کارشناس 2410 شرح وظایف   
12 آقای مهدی غرسی منشادی  کارشناس  2488 شرح وظایف   
13 خانم بنفشه قیاسوند کارشناس فرابری داده ها 2444 شرح وظایف  
14 خانم شهناز نوری نژاد مسئول اموردفتری وبایگانی  2415 شرح وظایف   
15 خانم اشرف علی عسگری  متصدی امور دفتری  2412 شرح وظایف  
Template settings