ردیف نام ونام خانوادگی  سمت  داخلی   
1 آقای شاپور عربی مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد 2412 شرح وظایف  
2 خانم فرزانه رحمانی  معاون مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد 2413 شرح وظایف  
3 آقای علی حسین ولی پور امیر  معاون مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد 2450 شرح وظایف  
4 خانم اکرم عربی  رئیس گروه بودجه ریزی عملیاتی  2477 شرح وظایف  
5 خانم سارا محبوبی  کارشناس گروه بودجه ریزی عملیاتی آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی 2423 شرح وظایف
6 خانم ستاره مختابادی  کارشناس گروه بودجه ریزی عملیاتی بهداشت ودرمان  2451 شرح وظایف   
7 خانم سمیه رضایی  کارشناس گروه بودجه ریزی عملیاتی بهداشت ودرمان  2445 شرح وظایف  
8 آقای فرید شهبازی  کارشناس امور بیمارستان ها 2488 شرح وظایف  
9 آقای علی بیگی نصیری  کارشناس 2410 شرح وظایف   
10 آقای مهدی غرسی منشادی  کارشناس  2488 شرح وظایف   
11 خانم مرضیه حیدری کارشناس  2411 شرح وظایف
12 خانم بنفشه قیاسوند کارشناس فرابری داده ها 2444 شرح وظایف  
13 خانم اشرف علی عسگری  متصدی امور دفتری  2412 شرح وظایف  
Template settings