مدیر امور مالی دانشگاه: جناب آقای علیرضا مزدکی
 متولد : ۱۳۵۳ تهران
میزان تحصیلات:  دکتری( دانشجوی دکتری مدیریت خط مشی گذاری عمومی در مرحله دفاع)
سوابق اجرایی:
- حسابدار بیمارستان لقمان حکیم (۱۳۷۶-۱۳۷۳)
- کارشناس تمرکز تلفیق وزارت دارایی (۱۳۷۷-۱۳۷۶)
- رئیس اداره دفترداری خزانه استان قزوین (۱۳۸۰-۱۳۷۷)
- معاون ذیحساب آموزش و پرورش استان قزوین (۱۳۸۳-۱۳۸۰)
-ذیحساب محیط زیست(۱۳۸۵-۱۳۸۳)
- ذیحساب انتقال خون(۱۳۸۵-۱۳۸۹)
- ذیحساب صنایع (۱۳۸۸-۱۳۸۵)
- ذیحساب گمرک(۱۳۸۸-۱۳۸۴)
- ذیحساب سازمان امور زندانها (۱۳۸۶-۱۳۸۴)
- ذیحساب استاندارد و تحقیقات صنعتی (۱۳۸۸-۱۳۸۵)
- مدیر امورمالی دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۹۰-۱۳۸۸)
- مدیر امور مالی مرکز قلب تهران(۱۳۹۲-۱۳۹۰)
- مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران( ۱۳۹۲ تا کنون)

    

 

Files

Template settings