اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از واحدهای تحت پوشش مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه است که با داشتن کارشناسان مجرب در راستای افزایش دانش و توسعه توانمندی های کلیه کارکنان و مدیران دانشگاه، اقدام به انجام نیاز سنجی، طراحی و برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی می نماید و براساس بازخوردهای به دست آمده سعی در بهبود مستمر فرایندهای کاری خود دارد. اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران در نظر دارد در راستای ترویج و بهینه سازی آموزش های الکترونیک اقدام نماید. این اداره جهت برخورداری کارکنان از مزایای آموزش های گذرانده شده، سعی در بروز نگه داشتن شناسنامه های آموزشی کلیه کارکنان و همچنین فراهم کردن شرایط برای استفاده کارکنان از مزایای آن در ارزشیابی و ارتقاء سازمانی ایشان دارد.

Template settings