دکتر ساجده ریاضی

 

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران

نام: ساجده ر یاضی متولد: تهران، 1364/03/12 رتبه کنکور: 24۵ قبولی پزشکی دانشگاه ایران، مهر ۸2 معدل کل دوره پزشکی عمومی : 1۷ یک سال فعال یت به عنوان پزشک عمومی کلینی ک چاقی ، سال ۹1 الی ۹2 یک سال فعال یت به عنوان مد یر کلینی ک چاقی , ۹2 الی ۹3 دو سال مدیر د یتابیس جراح ی های چاقی ، ۹2 تا ۹4 مشاور عالی د یتابیس، ۹4 الی ۹۷ ورود ی تخصص داخلی سال ,۹4 دانشگاه تهران، بیمارستان امام خمینی رتبه ۵%بورد سال ۹۸ هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از ۹۸تا ،1400 ب یمارستان امام حسین. هیات علمی دانشگاه ایران از آبان ,1400 مدیر حوزه ر یاست و مشاور اجرایی رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران از آبان .
Template settings