دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 
ردیف عنوان پروژه نوع پروژه زیر گروه پروژه زیر بنا کل (مترمربع) سال شروع پیشرفت فیزیکی
۱ مرکز بهداشت لم آباد فاز2 بهداشتی بهداشتی 340 1399 83%
2 احداث  اورژانس عباس آباد اورژانس اورژانس 210 1399 30%
3 احداث اورژانس فردوسیه اورژانس اورژانس 210 1399 30%
4 اورژانس پرند اورژانس اورژانس 200 1399 30%
5 مرکزجامع سلامت پرند بهداشتی بهداشتی 340 1399 15%
6 مرکز سلامت انجم آباد  بهداشتی بهداشتی 600 1400 -
7 مرکز جامع سلامت شهرک ابریشم بهداشتی بهداشتی 340 1400 40%
8 احداث مرکزجامع سلامت جعفریه بهداشتی بهداشتی 340   -
9 مرکز جامع سلامت کیکاور بهداشتی بهداشتی 340 1400 0

 

Template settings