لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کارگاه آموزشی آموزش گام به گام سیستم اموال توسط اداره حسابداری مدیریت اموال و دارائیهای ثابت در روز دوشنبه مورخ 1401/10/05 در سالن شماره 2 همایش های رازی برگزار گردید.
برگزاری کارگاه آموزشی آموزش گام به گام سیستم اموال توسط اداره حسابداری مدیریت اموال و دارائیهای ثابت در روز دوشنبه مورخ 1401/10/

برگزاری کارگاه آموزشی آموزش گام به گام سیستم اموال توسط اداره حسابداری مدیریت اموال و دارائیهای ثابت در روز دوشنبه مورخ 1401/10/05 در سالن شماره 2 همایش های رازی برگزار گردید.

معاون توسعه و مدیریت منابع به مناسبت روز حسابدار از واحد های مالی و بودجه بازدید کرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع به مناسبت روز حسابدار از واحد های مالی و بودجه بازدید کرد.

دکتر علیرضا آموزنده معاون توسعه و مدیریت منابع ، علی شجاعی سرپرست منابع انسانی و مدیر توسعه سازمان و تحول اداری ، علیرضا مزدکی مدیر مالی و محمدرضا کارستانی سرپرست مدیریت بودجه به مناسبت روز حسابدار از واحد ها ی مالی و بودجه بازدید کردند.

Template settings