علی شجاعی

سرپرست مدیریت منابع انسانی و مدیر توسعه سازمان و تحول اداری 

 

علیرضا مزدکی

مدیر امور مالی و خزانه دار دانشگاه 

محمدرضا کارستانی

سرپرست مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

 

عبداله صیاد

سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

 

شهرام شادفر

سرپرست منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی

 

Template settings