سعید رستم پور

مدیر منابع انسانی 

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری 

 

علیرضا مزدکی

مدیر امور مالی و خزانه دار دانشگاه 

شاپور عربی بلاغی

سرپرست مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

 

عبداله صیاد

سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

شهرام شادفر

مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی

 
Template settings