1. بخشنامه در خصوص احتساب سابقه دولتی و غیردولتی (تجربی) کارکنان جدید الاستخدام و صدور مجوز ادامه تحصیل

 2. بخشنامه تغییر سطح پست مشاغل قایل تخصیص در رسته خدمات
 3. تغییر عنوان مشاغل رسته خدمات
 4. بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی جهت مشاغل خدماتی قابل تخصیص در عنوان شغل متصدی خدمات عمومی
 5.  ابلاغ اجرای دستورالعمل ارزیابی، انتخاب، انتصاب و توسعه مدیران حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و مؤسسات وابسته
 6.  دستورالعمل بازنگری شده طرح طبقه بندی مشاغل عمومی و اختصاصی
 7.  بخشنامه در خصوص مطرح نمودن امور مربوط به کارکنان قراردادی در کمیته فرعی مهندسی مشاغل
 8.  ابلاغ بخشنامه ضرورت اخذ مجوز ادامه تحصیل جهت کارکنان اعضای غیرهیات علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی)
 9.  ابلاغ گزارش رتبه بندی شاخص به روز بودن اعمال قوانین و مقررات مهندسی مشاغل سال ۱۳۹۸
 10.  بخشنامه تسهیل فرآیند ارتقای رتبه های شغلی پایه،  ارشد، خبره، عالی همکاران در عرصه مقابله با بیماری کرونا ( اصلاحیه )
 11. بخشنامه تسهیل فرآیند ارتقای رتبه های شغلی ارشد، خبره، عالی همکاران در عرصه مقابله با بیماری کرونا​
 12.  بخشنامه شاخص به روز بودن اعمال قوانین و مقررات مهندسی مشاغل به شماره ۲۵۰۷/۱۱۵/د/۹۷ مورخ ۹۷/۰۳/۰۲ (جهت دریافت فرم های مربوطه بروی لینک فرم ها کلیک نمایید)
 13.  بخشنامه نحوه اعمال مدرک تحصیلی کارکنان به شماره ۹۸/۲۱۲/د مورخ ۹۶/۰۱/۳۰
 14.   بخشنامه لغو اعطای طبقه تشویقی به کارکنان به شماره ۸۵۱/۲۱۲/د مورخ ۹۵/۰۶/۲۸
 15.  بخشنامه نحوه احتساب دوره آموزشی بهورزی برای بهورزان شاغل در پست بهورزی به شماره ۲۷۹۶/۲۱۲/د مورخ ۹۴/۱۲/۲۴
 16.  بخشنامه احتساب سوابق خدمت دولتی جهت کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی ایران به شماره ۱۶۱۱۹/۱۱۵/د/۹۴ مورخ ۹۴/۱۲/۱۶
 17.  بخشنامه احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت به شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۹۳/۱۲/۲۴
 18.  بخشنامه نحوه احتساب سنوات خدمتی دوره دستیاری و تخصصی پزشکان به عنوان سابقه دولتی به شماره ۳۶۱۱/۲۰۹/د مورخ ۹۲/۰۹/۱۱
 19.  بخشنامه برخورداری فرزندان شاهد از گروه تشویقی در اجرای ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به شماره ۲۵۷۷۳/۹۰/۲۲۲ مورخ ۹۰/۱۰/۱۳
 20.  بخشنامه لغو احتساب سوابق بخش غیر دولتی افرادی که به صورت تمام وقت و با پرداخت حق بیمه در مطب پزشکان کار کرده اند به شماره ۴۸۶۰۵۲/۵/الف مورخ ۸۸/۱۰/۱۳
 21.  دستورالعمل نحوه تکمیل مستندات حداقل۲۰ صفخه ای برای ارتقای رتبه عالی
 22.  آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 23.  برخی توضیحات جهت رفع ابهام آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل
 24. اصلاح شرایط احراز عنوان شغلی نگهبان
 25.  بخشنامه اعطای طبقه تشویقی بابت ایثارگری
 26.  بخشنامه نحوه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و ادامه تحصیل کارکنان اعضای غیر هیات علمی رسمی و پیمانی مورخ ۹۸/۰۲/۰۴
 27.  بخشنامه ارتقاء رتبه عالی کارکنان بازنشسته و شاغل
 28.  بخشنامه اصلاح مدت زمان انتصاب مدیران پایه
 29.  مجموعه آئین نامه های مهندسی سازمان و مهندسی و ارزیابی مشاغل زمستان ۹۷
Template settings