فرم های کمیته فرعی مهندسی مشاغل

 1. فرم خلاصه اطلاعات پرسنلی ارتقای رتبه شغلی پایه - ارشد ۱۴۰۰
 2. فرم خلاصه اطلاعات پرسنلی ارتقای طبقه شغلی ۱۴۰۰ 
 3. صورتجلسه کمیته فرعی مهندسی مشاغل در مورد ارتقا طبقه شغلی/انتصاب
 4. صورتجلسه کمیته فرعی مهندسی مشاغل در مورد ارتقا به رتبه شغلی پایه/ارشد
 5. صورتجلسه کمیته فرعی مهندسی مشاغل

فرم های کمیته اجرایی مهندسی مشاغل

 1. صورتجلسه کمیته اجرایی مهندسی مشاغل در مورد ارتقا به رتبه شغلی پایه
 2. صورتجلسه کمیته اجرایی مهندسی مشاغل در مورد ارتقا به رتبه شغلی ارشد
 3. صورتجلسه کمیته اجرایی مهندسی مشاغل در مورد ارتقا به رتبه شغلی عالی
 4. صورتجلسه کمیته اجرایی مهندسی مشاغل در مورد ارتقا به رتبه شغلی خبره
 5. صورتجلسه کمیته اجرایی مهندسی مشاغل در مورد ارتقا طبقه
 6. صورتجلسه کمیته اجرایی مهندسی مشاغل در مورد احتساب سابقه
 7. صورتجلسه کمیته اجرایی مهندسی مشاغل در مورد اعمال مدرک
 8. صورتجلسه کمیته اجرایی مهندسی مشاغل در مورد اعمال امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر
 9. صورتجلسه کمیته اجرایی مهندسی مشاغل در مورد انتخاب و انتصاب مدیران
 10. صورتجلسه کمیته اجرایی مهندسی مشاغل در مورد انتقال و انتصاب
 11. خلاصه اطلاعات کارکنان برای ارتقاء رتبه شغلی پایه / ارشد/ خبره/ عالی
 12. خلاصه اطلاعات پرسنلی
 13. جدول امتیازات ارتقاء شغلی رتبه عالی کارمندان بعد از سال ۹۷
 14. جدول امتیازات ارتقاء شغلی رتبه عالی کارمندان بعد از سال ۹۸

سایر فرم ها

 1. فرم شاخص بروز بودن اعمال قوانین و مقررات مهندسی مشاغل-مراکز آموزشی درمانی / بیمارستانها
 2. فرم شاخص بروز بودن اعمال قوانین و مقررات مهندسی مشاغل- شبکه بهداشت
 3. فرم شاخص بروز بودن اعمال قوانین و مقررات مهندسی مشاغل- مراکز بهداشت
 4. فرم شاخص بروز بودن اعمال قوانین و مقررات مهندسی مشاغل- دانشکده
 5. فرم تعهدنامه احتساب سنوات قراردادی
 6. فرم سیاهه ریز حقوقی
Template settings