فرایند گروه پیمان و رسیدگی ، ترتیب و رویه‌ی انجام اموری شامل  برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد و برگزاری مناقصه‌ها و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار می باشد.

Template settings