فرایند گروه نظارت بر نکهداشت ،  شامل نظارت دوره ای و منظم بر اجرا و تعمیرات تاسیسات  پروژه های در دست احداث جهت تطبیق آنها با نقشه هاو ایمنی می باشد. مانند بررسی سیستم اطفاء حریق

Template settings