فرایند نظارت بر طرح های عمرانی ، ترتیب و رویه‌ی انجام اموری شامل نظارت فنی بر عملکرد پیمانکاران، نظارت بر اجرای صحیح نقشه های اجرایی طراحی شده  و شرکت در جلسات تحویل موقت و یا قطعی پروژه های تکمیل شده می باشد.

 

Template settings