فرایند طراحی ، ترتیب و رویه‌ی انجام طراحی است که به‌صورت چند مرحله یا فاز مختلف در رشته های معماری، سازه، برق و مکانیک ارائه می‌شود. فرآیند طراحی شامل اقداماتی برای انجام بعضی کارهای مشخص در حوزه‌ی طراحی می باشد، به عنوان مثال برای ارزیابی طرح (از حیث اقتصادی یا فنی ) یا جمع‌آوری اطلاعات، 

Template settings