شرح وظایف 

 
 

دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه .

انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه سالیانه .

شرکت در دوره های آموزشی ومطالعات لازم در زمینه روش های نوین بودجه بندی و به روز شدن اطلاعات .

ارتباط مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع وسازمان برنامه و بودجه .

مطالعه و آگاهی از قوانین ، بخشنامه ها، دستورالعمل های مربوطه .

شرکت در جلسات مربوطه .

بررسی عملکرد اعتبارات واحدها و نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه

نظارت بر اجرای بودجه از طریق مراقبت در نحوه مصرف هر یک از واحدها بر اساس برنامه عملیاتی

تهیه و تنظیم گزارش عملکرد بودجه سالیانه و مقایسه آن با تفاهم نامه واحدهای تابعه .

گزارش گیری از واحدهای تابعه دانشگاهی به منظور انجام برنامه های عملیاتی درمقاطع زمانی سه ماهه .

نظارت بر انطباق فعالیت های واحدهای دانشگاهی با اهداف و خط مشی های برنامه های عملیاتی مدون .

تهیه چک لیست های نظارتی جهت پایش واحدهای تابعه براساس برنامه های عملیاتی .

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .

  •  
 

شرح وظایف گروه نظارت و پایش عملکرد

Template settings