شرح وظایف 

 
 

دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه .

انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه سالیانه .

برنامه ریزی ، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه براساس سیاست های کلی دانشگاه .

شرکت در دوره های آموزشی ومطالعات لازم در زمینه روش های نوین بودجه بندی و به روز شدن اطلاعات .

ارتباط مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع وسازمان برنامه و بودجه .

مطالعه و آگاهی از قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل های مربوطه .

شرکت در جلسات مربوطه .

تهیه جداول و نمودارهای مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل درآمد اختصاصی سال جاری ومقایسه آن با سال های قبل .

پیش بینی و برآورد درآمد اختصاصی دانشگاه و درج در تفاهم نامه واحدهای تابعه .

نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمد اختصاصی در واحدهای تابعه .

تهیه فرمهای بودجه های پیشنهادی، اصلاحی ومصوب در بخش درآمد اختصاصی .

بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد اختصاصی .

تهیه سرانه و شاخص های مورد نیاز  برای تجزیه و تحلیل درآمد اختصاصی .

ارتباط و هماهنگی با حوزه های درآمد زای دانشگاه جهت ارتقاء سطح درآمد دانشگاه .

انجام کلیه مکاتبات باواحد های تابعه ، استان وکشور.

صدور تخصیص اعتبارات براساس تفاهم نامه های ابلاغی واحدهای تابعه .

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .

شرح وظایف گروه درآمدهای اختصاصی و سایر منابع

Template settings