شرح وظایف

 
 

دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه .

انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه سالیانه .

شرکت در دوره های آموزشی ومطالعات لازم در زمینه روش های نوین بودجه بندی و به روز شدن اطلاعات .

ارتباط مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع وسازمان برنامه و بودجه .

مطالعه و آگاهی از قوانین ، بخشنامه ها، دستورالعمل های مربوطه .

شرکت در جلسات مربوطه .

جمع آوری اطلاعات مربوطه به عملکرد سال قبل واحدهای تابعه .

تهیه تفاهم نامه های سال جاری براساس سیاست کلی دانشگاه ، عملکرد سال قبل ، آمار واطلاعات جمع آوری شده .

بررسی مشکلات اعتباری ، تعیین مازاد وکسری بودجه واحدهای تابعه به منظور اصلاح آن .

تهیه جداول و نمودارهای مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل اعتبارات سال جاری و مقایسه آن با سال های قبل .

تهیه فرمهای بودجه های پیشنهادی، اصلاحی ومصوب در بخش درآمد اختصاصی .

بررسی وصدور تخصیص بابت تعهدات و دیون سال قبل واحدهای تابعه .

صدور تخصیص اعتبارات براساس تفاهم نامه های ابلاغی واحدهای تابعه .

تهیه وتنظیم آمار و اطلاعات بازنشستگان و اختصاص مبلغ پاداش مربوط به واحدهای تابعه .

تهیه سرانه و شاخص های مورد نیاز  برای تجزیه و تحلیل درآمد اختصاصی .

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .

 

 

شرح وظایف گروه بودجه ریزی عملیاتی بهداشت و درمان

Template settings