شرح وظایف 

دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه .

انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه سالیانه .

شرکت در دوره های آموزشی ومطالعات لازم در زمینه روش های نوین بودجه بندی و به روز شدن اطلاعات .

ارتباط مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع وسازمان برنامه و بودجه .

مطالعه و آگاهی از قوانین ، بخشنامه ها، دستورالعمل های مربوطه .

شرکت در جلسات مربوطه .

طراحی الگوهای مناسب و تلاش درجهت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی .

ارائه راهکارها و برنامه های لازم در جهت استفاده بهینه از منابع موجود .

تعیین مراکز هزینه و احصاء فعالیت و خدمات مراکز هزینه .

محاسبه هزینه تمام شده هر یک از فعالیت های مراکز هزینه .

تهیه شاخص و استاندارهای مورد نیاز برای مقایسه هزینه تمام شده هرفعالیت با استاندارد .

تهیه جداول و نمودارهای مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل اعتبارات سال جاری و مقایسه آن با سال های قبل .

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .

شرح وظایف گروه بودجه ریزی عملیاتی

Template settings