شرح وظایف

دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه.

انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه سالیانه.

برنامه ریزی ، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه براساس سیاست های کلی دانشگاه.

شرکت در دوره های آموزشی ومطالعات لازم در زمینه روش های نوین بودجه بندی و به روز شدن اطلاعات.

ارتباط مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع وسازمان برنامه و بودجه.

مطالعه و آگاهی از قوانین ، بخشنامه ها، دستورالعمل های مربوطه.

بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با سازمان برنامه و بودجه.

بررسی و اظهار نظر در مورد قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران مطابق با بخشنامه ها.

نظارت براجرای پروژه ها و بازدید ادواری و ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها براساس برنامه عملیاتی.

شرکت در جلسات مربوطه و کمیسیونهای تحویل موقت و دائم پروژه ها براساس برنامه عملیاتی.

بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران و تنظیم تخصیص های لازم  .

نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به بودجه عمرانی دانشگاه .

تهیه فرمهای بودجه های پیشنهادی، اصلاحی ومصوب در بخش اعتبارات عمرانی .

تهیه شاخص های مورد نیاز در توزیع منابع و تجزیه و تحلیل اعتبارات .

ابلاغ اعتبار طرحهای عمرانی بهداشتی درمانی به مدیران محترم واحد های تابعه دانشگاه.

صدور تخصیص اعتبارات براساس تفاهم نامه های ابلاغی واحدهای تابعه .

هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی درخصوص پروژه های عمرانی دانشگاه .

انجام کلیه مکاتبات باواحد های تابعه ، استان و کشور.

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

 
 

شرح وظایف گروه بودجه ریزی دارایی های سرمایه ای

Template settings