سامانه جامع نظام پیشنهادات
suggestion.iums.ac.ir

۲- سیستم مدیریت امور پژوهشی (پژوهشیار)
https://iresearch.iums.ac.ir

۳- سامانه یکپارچه مدیریت عملکرد برنامه های عملیاتی (HOP)
hop.behdasht.gov.ir

۴-سامانه جامع مدیریت عملکرد سازمانی (تسما) – جشنواره شهید رجایی
https://arzyabi.behdasht.gov.ir

۵-سامانه جامع مدیریت دانش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
https://Km.behdasht.gov.ir

۶- سامانه اطلاعات مدیران سلامت
https://hmdb.behdasht.gov.ir

Template settings