ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره تماس

1

خانم فریبا پارسا

مسئول دفتر

86702310

2

خانم منصوره موسوی نجف آبادی

رئیس اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

86702389

3

خانم مهسا جهانگیری

کارشناس اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

86702365

4

خانم پریسا آرتا

کارشناس اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

86702330

5

خانم فروغ سادات میرکریمی

کارشناس اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

86702330

6

آقای بهرام زارعی

رئیس گروه سیستم ها و روش ها

86702313

7

خانم سعیده موحدنیا

کارشناس گروه سیستم ها و روش ها

86702319

8

خانم دکتر زینب مالمون

کارشناس گروه سیستم ها و روش ها

86702319

9

خانم الهام چکامه

کارشناس مسئول گروه مهندسی سازمان

86702355

10

خانم اعظم چوپانی

کارشناس گروه مهندسی سازمان

86702398

11

خانم مریم صادق آبادی

کارشناس گروه مهندسی سازمان

86702355

12

آقای عبداله عبادی

رئیس گروه مهندسی مشاغل

86702375

13

خانم سارا رنجبران

کارشناس گروه مهندسی مشاغل

86702332

14

خانم فرزانه کیمیایی مهر

کارشناس گروه مهندسی مشاغل

86702314

15

آقای اسماعیل حاجی غلامی

کارشناس گروه مهندسی مشاغل

86702332

16

آقای مهران محمدنیا

کارشناس گروه مهندسی مشاغل


86702375

Template settings