برنامه استراتژیک مدیریت

 

عنوان استراتژی : تخصیص هدفمند منابع مالی براساس بودجه ریزی عملیاتی .

نام برنامه : بودجه ریزی مبتنی برعملکرد.

هدف انجام برنامه : توزیع عادلانه اعتبارات عمومی ، اختصاصی ، تملک دارایی وسایرمنابع .

بودجه ریزی عملیاتی با شفاف سازی فرایند بودجه ریزی ، صرفه جویی اقتصادی ، پرهیز از موازی کاری وارتقاء کارآمدی ، باعث افزایش کارایی واثر بخشی عملکرد سازمان می گردد.

Template settings