• برنامه‌ریزی جهت تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی، رفاهی، درمانی و بهداشتی مورد نیاز و اقدامات لازم مبنی بر تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز.
 • تفویض اختیار وتمرکز زدایی در اقدامات محیطی واحد ها و مدیریت فنی و تقویت آنها در حوزه مسائل فنی و نظارتی مطابق با سیاست ها و قوانین دانشگاه.
 •  همکاری با مدیریت امور قراردادها، برنامه ریزی بودجه و امور مالی در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار جهت پیشبرد طرح‌های عمرانی.
 • بررسی صورت وضعیت‌ها و موارد مالی طرح های عمرانی.
 • اجرای طرح ‌های احداثی و بازسازی مورد نیاز دانشگاه.
 •  نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تأسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی واحدهای تحت پوشش دانشگاه.
 •  بررسی طرح های عمرانی و پیشنهادات واحد های دانشگاه جهت توسعه، عمران و اعلام نظر به مقامات ذیصلاح به منظور اخذ تصمیمات راهبردی
 • تهیه و تنظیم برنامه و طرح های عمرانی در زمینه کاهش هزینه های ساختمانی و تاسیساتی و استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی
 • سیاست گذاری و کنترل بودجه های عمرانی جهت پیشبرد فعالیت های عمرانی
 • مطالعه و بررسی تکنولوژی های جدید ، مصالح ساختمانی و تاسیساتی جدیدجهت به کارگیری در پروژه ها
 • شناخت و به کارگیری مهندسین مشاور جهت تهیه طرح و مشخصات و محاسبات فنی پروژه ها
 • پیگیری انعکاس وضعیت پروژه ها از نظر پیشرفت فیزیکی ، جذب اعتبارت و مشکلات فنی و مالی به مقامات مافوق
 • مستند سازی تجربیات فنی و اجرایی در حوزه دفترفنی دانشگاه
 • رسیدگی به اسنادکلیه پروژه های عمرانی بر اساس آخرین ضوابط و مقرارات و بخشنامه های ابلاغی
Template settings