گروه مهندسی سازمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یک سطح سازمانی است که مسئولیت طراحی، پیاده‌سازی و نظارت بر چگونگی اجرای ساختار را به منظور جلوگیری از موازی کاری، اختلاف، اصطکاک و اتلاف نیروها و منابع در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط  بر عهده دارد. خدمت گیرندگان اصلی این گروه، کلیه کارکنان دانشگاه اعم از اعضای هیات علمی و غیر هیات علمـی می باشند. این گروه جهت پیشبرد اهداف سازمانی در زمینه ساختار با معاونت های تخصصی دانشگاه و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع در ارتباط می باشد. جایگاه سازمانی این گروه در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری و زیرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قرار دارد.
   آنچه که تاکنون توسط این گروه در راستای تهیه و تدوین تشکیلات انجام شده با هماهنگی مدیران محترم ستادی و واحدهای تابعه و بررسی‌های کارشناسی بوده است که ضمن حفظ پویایی تشکیلات موجب رفع نیازهای تشکیلاتی در جذب نیروهای متخصص و مورد نیاز گردیده است. این مهم میسر نمی‌گردید مگر با حمایت مدیران ارشد دانشگاه و همکاران سایر واحدها که همواره این گروه را در انجام وظایف یاری نموده و امیدوار است از این به بعد هم با اهمیت دادن به نظرات کارشناسی گروه مهندسی سازمان، این گروه را ارشاد و راهنمایی نمایند.

Template settings