ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

1

آقای علی شجاعی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

2

خانم فریبا پارسا

دیپلم

مسئول دفتر

3

خانم منصوره موسوی نجف آبادی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

رئیس اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

4

خانم مهسا جهانگیری

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

5

خانم پریسا آرتا

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناس اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

6

خانم فروغ سادات میرکریمی

کارشناسی مدیریت دولتی

کارشناس اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

7

آقای بهرام زارعی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی

رئیس گروه سیستم ها و روش ها

8

خانم سعیده موحدنیا

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس گروه سیستم ها و روش ها

9

خانم دکتر زینب مالمون

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس گروه سیستم ها و روش ها

10

خانم الهام چکامه

کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی

کارشناس مسئول گروه مهندسی سازمان

11

خانم اعظم چوپانی

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس گروه مهندسی سازمان

12

خانم مریم صادق آبادی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناس گروه مهندسی سازمان

13

آقای عبداله عبادی

کارشناسی مدیریت دولتی

رئیس گروه مهندسی مشاغل

14

خانم سارا رنجبران

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس گروه مهندسی مشاغل

15

خانم فرزانه کیمیایی مهر

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس گروه مهندسی مشاغل

16

آقای اسماعیل حاجی غلامی

کارشناسی مدیریت دولتی

کارشناس گروه مهندسی مشاغل

17

آقای مهران محمدنیا

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی


کارشناس گروه مهندسی مشاغل

Template settings