بیمارستان 313 تختخوابی امام خمینی (ره) شهریار

تکمیل و افتتاحیه

 

 بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی 

 بیمارستان 150 تختخوابی سوختگی تهران 

 بیمارستان 320 تختخوابی 
شهدای هفتم تیر

 

 

 

 

 

 بیمارستان 300 تختخوابی روانپزشکی ایران 

 

توسعه اورژانس و مرکز تولد بیمارستان امام سجاد شهریار 

 

توسعه بیمارستان شهدای یافت آباد

 

احداث کلینیک ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار

 

احداث کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی  اکبرآبادی

     
       
       
Template settings