1. نظارت بر انجام امور مربوط به انتصاب، ارتقاء طبقه، رتبه شغلی و احتساب سوابق خدمتی کارکنان دانشگاه توسط کارشناسان گروه.
 2. انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارجاع و تصویب مراجع ذیربط.
 3. تشریک مساعی با کارشناسان وزارت متبوع در تنظیم آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای دانشگاه در زمینه طبقه بندی مشاغل.
 4. انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت با هماهنگی واحدهای کارگزینی.
 5. مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه و ارائه راهنمایی های لازم به مسئولین و کارشناسان امور اداری واحدهای تابعه.
 6. انجام مکاتبات لازم با واحدهای تابعه و وزارت متبوع در صورت نیاز.
 7. تهیه و تنظیم فرم تعیین مشخصات استخدامی کارکنان.
 8. تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی (مهندسی) مشاغل مربوط به ارتقاء طبقه/ رتبه/ احتساب مدرک تحصیلی/ انتصاب و.....
 9. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تمام پیشنهادات واصله از واحدهای تابعه، در مورد اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل بر اساس مصوبات مورد عمل.
 10. تخصیص پست ها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته های شغلی بر اساس ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و تبصره های آن و تعیین طبقه مستخدمان در چارچوب ضوابط و مقررات طرح های مربوط به استناد جدول شرایط احراز تحصیلی و تجربی و رعایت کامل مفاد ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل.
 11. نظارت و کنترل مدارک ارائه شده به کمیته ها و تشخیص تجربه،مدرک تحصیلی، دوره های آموزشی، سوابق تجربی و غیره براساس مستندات و مقررات مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل.
 12. تشخیص تجربه (مربوط، مشابه، نامربوط) بر اساس مفاد ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی  (مهندسی) مشاغل و همچنین بند (هـ) آن از لحاظ احتساب سابقه تجربی افرادی که مدرک تحصیلی بالاتر ارائه می کنند.
 13. بررسی مدارک تحصیلی (مدرک تحصیلی جدید کارکنان و تطبیق آن با شغل فعلی و در صورت لزوم ارتقای طبقه)
 14. بررسی و احتساب سوابق بخش خصوصی بر اساس ضوابط مربوط به عنوان تجربه.
 15. بررسی پیشنهادات لازم در زمینه اصلاح طرحهای طبقه بندی مشاغل به منظور جاری نگه داشتن طرحها و انطباق آن با نیازهای استخدامی دانشگاه و ارائه به مرکز توسعه مدیریت وتحول اداری وزارت متبوع.
 16. نظارت بر امر انتصاب، ارتقا وتنزل کارکنان با توجه به قوانین و مقررات موجود و ضوابط طرح های طبقه بندی مشاغل.
 17. نظارت برحسن اجرای قوانین و مقرارت مربوط به طرح طبقه بندی (مهندسی) مشاغل.
 18. شرکت در جلسات کمیته های فرعی طرح طبقه بندی (مهندسی) مشاغل.
 19. بررسی پرونده ارتقاء طبقه شغلی کارکنان در جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی (مهندسی) مشاغل دانشگاه.
 20. بررسی پرونده انتقال و انتصاب کارکنان در جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی (مهندسی) مشاغل دانشگاه.
 21. بررسی پرونده احتساب سوابق کاری کارکنان درجلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی (مهندسی) مشاغل دانشگاه.
 22. بررسی پرونده احتساب و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان درجلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی (مهندسی) مشاغل دانشگاه.
 23. بررسی پرونده ارتقای طبقه تشویقی کارکنان درجلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی (مهندسی) مشاغل دانشگاه.
 24. بررسی پرونده ارتقای رتبه های شغلی کارکنان (از قبیل رتبه های پایه- ارشد- خبره- عالی).
 25. انجام مکاتبات مربوط به طبقه بندی (مهندسی) مشاغل باواحدهای تابعه و وزارت متبوع.
 26. پاسخگوئی به مراجعه کنندگان درجهت راهنمایی و حل مشکل آنان در زمینه های مربوط به طبقه بندی (مهندسی) مشاغل.
 27. تهیه وتنظیم دفاعیات دیوان عدالت اداری مربوط به شکوائیه های کارکنان دانشگاه.
 28. ایجاد کمیته های فرعی طرح طبقه بندی (مهندسی ) مشاغل.
Template settings