1. توانمندسازی مدیران جهت ایفای نقش موثر نقش ها و وظایف مدیریتی و آماده سازی کارمندان دانشگاه از بعد دانش، مهارت و شایستگی های شغلی برای ارتقاء به رتبه شغلی بالاتر در شغل مورد تصدی.
  2.  تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، براساس برنامه استراتژیک دانشگاه و وزارت متبوع و ارائه آمار و عملکرد اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران.
  3.  برنامه ریزی جهت نیازسنجی کارکنان با در نظر گرفتن نیازها، اولویت ها و ضرورت های موجود با هماهنگی معاونت ها و واحدهای تابعه دانشگاه.
  4.  تشکیل کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه و اجرای مصوبات.
  5.  بررسی و صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی درخواست شده از معاونت و واحدهای تابعه دانشگاه.
  6.  نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات آموزشی و پایش عملکرد رابطین آموزشی واحدها.
  7.  ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات رابطین آموزشی و بانک اطلاعات مدرسین.
  8.  برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای دوره های آموزشی بدوخدمت و حین خدمت کارکنان و مدیران به منظور افزایش سطح دانش، بینش و مهارت های آنان.
  9.  برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده، ثبت و تایید دوره های آموزشی برگزار شده در شناسنامه آموزشی کارکنان و مدیران.
  10.  ساماندهی فرآیندهای تخصصی و مدیریت دانش مرتبط با اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران و ارتقای وضعیت موجود کاربری فناوری اطلاعات در اداره آموزش با تمرکز بر سامانه تخصصی.
  11.  پیگیری عقد قرارداد جهت برگزاری دوره های آموزشی مدیران دانشگاه و کارکنان.
Template settings